Skip to content

จากสุวัฒน์ เหมอังกูร

คำชี้แจงจากสุวัฒน์ เหมอังกูร

คำชี้แจงต่าง ๆ ของผมที่นำเสนอต่อไปนี้ เป็นข้อความที่ผมทั้งชี้แจงข้อเท็จจริง และตอบโต้ผู้ที่กล่าวหาใส่ร้ายผมจากหัวหน้าและขบวนการมนุสสติรัจฉาโน มาตั้งแต่ต้นปี พ.ศ.2551 และต่อมาเป็นระยะเวลาอีก 4-5 ปี ที่ผมจำเป็นต้องปักหมุด นำเสนอข้อความนี้ต่อไป เนื่องจากข้อความที่กล่าวหาใส่ร้ายผมยังคงถูกบันทึกอยู่ในหลายที่หลายช่องทาง ทำให้ผู้ที่ไม่ทราบเรื่องมาก่อนไม่มีข้อมูลในการพิจารณา ขอบคุณครับ สุวัฒน์ เหมอังกูร 20 ตุลาคม 2566… Read More »คำชี้แจงจากสุวัฒน์ เหมอังกูร